Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies
Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski chroni dane osobowe oraz prywatność swoich pacjentów,
kontrahentów i użytkowników strony internetowej www.medekpolska.pl
Przede wszystkim przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy
Twoje dane od strony bezpieczeństwa informatycznego. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji
Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami.
Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego
nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
Pracownicy Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony
danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym i w tym zakresie obowiązują
odpowiednie dokumenty wewnętrzne regulujące proces ochrony danych osobowych.
Niniejsza strona ma pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane
osobowe.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do
której przeznaczony jest dany formularz.
DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM
Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności
chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto zapewnia realizację uprawnień
wynikających z:
· rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
· ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z
poźn. zm.),
· ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

SPIS TREŚCI:
1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ?
2. Jak się skontaktować z Administratorem ?
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?
5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych.
6. Komu udostępniamy Twoje dane ?
7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
10. Zmiany Polityki Prywatności.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ?
Administratorem danych osobowych jest Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski, zwane dalej
„Centrum” z siedzibą w Pile (64-920), ul. Dąbrowskiego 73c/11, o numerze NIP 764-23-17-222.

2. Jak się skontaktować z Administratorem ?
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Centrum prosimy o kontakt
pod adresem: biuro@medekpolska.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:
– dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji procesu rehabilitacji
– dane będę przetwarzane na potrzeby prowadzenia dokumentacji pacjentów/klientów
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
– dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przez
Administratora, tj.
niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora
– marketingu produktów lub usług własnych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
– dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie
księgowości i rachunkowości

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?
Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych
osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do
swoich danych.

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – masz prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a
także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego
usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
– gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
– gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
– gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e) poniżej i nie
występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
– gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
– gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich
przetwarzanie będzie niezbędne do:
– korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
– wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
Europejskiej lub prawa polskiego;
– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw
sprzeciwu.

e) prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,
tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie
uwzględnić sprzeciwu jeśli nie wykaże on istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych
następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych
odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) – g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z
Centrum poprzez adres e-mail biuro@medekpolska.pl

5. Przekazywanie danych osobowych szczególnie chronionych.
Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski przetwarza dane osobowe pacjentów, które są szczególnie
chronione w zakresie stanu zdrowia.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?
Odbiorcami podanych danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się
obsługą i realizacją usługi, obsługujący systemy i urządzenia informatyczne, świadczący usługi
serwisowe i doradcze w zakresie usług informatycznych, księgowości na rzecz Administratora, banki
dokonujące przelewów, poczta, firmy kuriersko-transportowe oraz fundacje.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Centrum nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
Centrum dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Dane osobowe przetwarzane
w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych „Centrum
Terapii MEDEK Paweł Żurawski” na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Centrum nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o
przekazane dane osobowe.

10.Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych
Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku,
gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów
prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą
Polityką Ochrony Danych Osobowych zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym
wyprzedzeniem.
LOGIN I HASŁO
Centrum stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie
gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym
wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Centrum ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich
wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne
środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w
których przechowujemy dane osobowe. Centrum prowadzi dokumentację opisującą sposób
przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
Strona www.medekpolska.pl wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Użytkownika (każdy podmiot, który
korzysta ze strony www.medekpolska.pl) urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies
własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje
dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych
(remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być
utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich
zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące
działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
– kod śledzenia Google Analytics (Google z siedzibą w LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain
View, CA 94043 USA)- w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z
zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking
code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie
śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na
identyfikację użytkownika.
– kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także
zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest
zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe
przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu
kontaktu. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej tj. Google z siedzibą
w LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

LOGI SERWERA
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i jego systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i
nie są wykorzystywane przez Centrum do identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.